Match Error Rate

1篇文章
1 jiwer Github项目地址:https://github.com/jitsi/jiwer jiwer是一个python库,可用于语音识别时度量识别文本和准确文本之间的相似性。该库可度量的指标…

关注我们的公众号

微信公众号