1 std::vector元素访问方式

std::vector提供多种方式访问容器中的元素。std::vector的at函数,[]操作符front函数,back函数都可以对std::vector的元素进行读写操作。

1.1 at函数

访问指定索引元素,并在访问时进行索引边界检查。如果索引越界,将抛出std::out_of_range异常。

std::vector<int> myVector{1,2,3,4,5};
for (int i = 0; i < myVector.size(); ++i)
{
  std::cout << myVector.at(i) << " ";
}
std::cout << std::endl;

for (int i = 0; i < myVector.size(); ++i)
{
  myVector.at(i) = myVector.at(i) - 1;
  std::cout << myVector.at(i) << " ";
}
std::cout << std::endl;

结果:

1 2 3 4 5
0 1 2 3 4

可通过以下代码捕获索引越界异常:

try 
{
  myVector.at(6) = 666;
}
catch (std::out_of_range const& exception_info) 
{
  std::cout << exception_info.what() << std::endl;
}

1.2 []操作符

访问指定索引元素,但是不进行索引越界检查。

std::vector<int> myVector{1,2,3,4,5};
for (int i = 0; i < myVector.size(); ++i)
{
  std::cout << myVector[i] << " ";
}
std::cout << std::endl;

for (int i = 0; i < myVector.size(); ++i)
{
  myVector[i] = myVector[i] - 1;
  std::cout << myVector[i] << " ";
}
std::cout << std::endl;

结果:

1 2 3 4 5
0 1 2 3 4

1.3 front函数

访问std::vector的第一个元素。

std::vector<int> myVector{1,2,3,4,5};
std::cout << myVector.front() << std::endl;
myVector.front() = 10;
std::cout << myVector.front() << std::endl;

结果:

1
10

1.4 back函数

访问std::vector的最后一个元素。

std::vector<int> myVector{1,2,3,4,5};
std::cout << myVector.back() << std::endl;
myVector.back() = 10;
std::cout << myVector.front() << std::endl;

结果:

5
10

1.5 data函数

返回指向用作元素存储的基础数组的指针。对于非空容器,返回指向第一个元素的地址的指针。

std::vector<int> myVector{1,2,3,4,5};

const unsigned int vec_size = myVector.size();
const int* vec_pointer = myVector.data();

for (int i = 0; i < vec_size; ++i)
{
  std::cout << vec_pointer[i] << " ";
}
std::cout << std::endl;

结果:

1 2 3 4 5