1 C++使用正则判断字符串是否全是中文

使用中文的Unicode编码范围对字符串进行正则匹配,示例代码如下:

#include <iostream>
#include <string>
#include <regex>

int main() {

  std::wstring input_str = L"二万三千五百二十七亿一千七百一十八万三千九百二十一驩纔";

  std::wregex pattern(L"^[\\u4E00-\\u9FFF]+$");

  if (std::regex_match(input_str, pattern))
  {
    std::cout << "全是中文" << std::endl;
  }
  else
  {
    std::cout << "不全是中文" << std::endl;
  }

  return 0;
}

运行示例:

C++ – 使用正则判断字符串是否全是中文-StubbornHuang Blog